تعداد مقالات: 136
3. تحلیل الگوی تشعشعی آرایه آنتن با چندگانگی فرکانس مبتنی برمدولاسیون مجذورفرکانس موج پیوسته

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-34

سید حسین محسنی ارمکی؛ محسن فلاح؛ مرضیه عسگری


5. شرط‌های یکتایی مقاوم برای رفع ابهام برد و داپلر و تعیین محدوده PRF متوسط

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 35-46

نوروز بهمنی؛ محمدعلی سبط


8. بررسی آستانه‌گذاری سخت ضرایب تبدیل کرولت به‌منظور کاهش نویز لکه تصاویر رادار

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392

محمودرضا صاحبی؛ محمدجواد ولدان زوج؛ فاطمه ذاکری


10. ناحیه‌بندی و کاهش همزمان نویز تصاویر سار با استفاده از روش سطوح همتراز

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

علیرضا ابراهیمی نیا؛ محمد صادق هل فروش؛ حبیب اله دانیالی


12. ارائه معماری FFT راستای سمت در روش تصویربرداری رنج داپلر

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 47-56

سعیدرضا محسنی؛ محمدمهدی نایبی؛ رضا محسنی؛ بهروز ابراهیمی


13. تصویرسازی سریع در رادار روزنه مصنوعی نواری چرخشی زمین‌پایه

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-72

سید روح الله ثمره هاشمی؛ سید علیرضا سیدین


14. تعیین وفقی پارامترمقیاس در فیلتر کالمن غیر ملموس براساس مدل‌های چندگانه تعاملی

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-10

فرهاد معصومی گنجگاه؛ رضا فاطمی مفرد؛ نادر قدیمی


15. حذف کلاتر در رادار هواپایه با استفاده از اطلاعات معین فضای کلاتر و روش حوزه ی مستقیم داده

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-10

احسان رضاقلی زاده؛ محمد علی سبط


16. جبران‌سازی اثرات اختلال سطح آنتن بازتابنده با استفاده از بازتابنده فرعی شکل داده شده

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-14

سیدابوالفضل حدادی؛ ایاز قربانی


18. ارزیابی روش های ارائهشده به منظور بازیابی فاز در روش تداخلسنجی راداری متداول

دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-14

امین توکلی اصطهباناتی؛ مریم دهقانی؛ علیرضا امیری سیمکویی


19. تشخیص هدف از چف در فضای چند بعدی

دوره 5، شماره 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-10

نادعلی زارعی؛ محمد مهدی نایبی؛ احمدرضا امین؛ میثم رییس دانایی؛ حبیب اله اعلمی


20. بهبود نسبت SINR در رادار آرایه‌ای با استفاده از طراحی توأم بردارهای ضرایب پرتوسازی در ارسال و دریافت

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-8

سجاد ایمانی؛ محمدمهدی نایبی؛ مهدی رشید؛ رضا خسروی


22. نویززدایی از تصویر رادار روزنه مجازی با استفاده از هموارسازی منطبق و نمایش تنک

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-14

ناصر کریمی؛ محمدرضا تابان


25. تهیه نقشه زمین شناسی شکستگی‌ها و خطواره‌ها با استفاده از پردازش تصاویر رادار روزنه ترکیبی(SAR)(مطالعه موردی تصویر منطقه‌ی کلات نادری)

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1393

رضا ملکی؛ مهدی مختارزاده؛ علی‌اکبر آبکار؛ محمدجواد ولدان‌زوج؛ علی غفوری