تحلیل الگوی تشعشعی آرایه آنتن با چندگانگی فرکانس مبتنی برمدولاسیون مجذورفرکانس موج پیوسته

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 25-34

سید حسین محسنی ارمکی؛ محسن فلاح؛ مرضیه عسگری


تعیین وفقی پارامترمقیاس در فیلتر کالمن غیر ملموس براساس مدل‌های چندگانه تعاملی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 1-10

فرهاد معصومی گنجگاه؛ رضا فاطمی مفرد؛ نادر قدیمی


ارزیابی روش های ارائهشده به منظور بازیابی فاز در روش تداخلسنجی راداری متداول

دوره 5، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-14

امین توکلی اصطهباناتی؛ مریم دهقانی؛ علیرضا امیری سیمکویی


تشخیص هدف از چف در فضای چند بعدی

دوره 5، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 1-10

نادعلی زارعی؛ محمد مهدی نایبی؛ احمدرضا امین؛ میثم رییس دانایی؛ حبیب اله اعلمی


بهبود نسبت SINR در رادار آرایه‌ای با استفاده از طراحی توأم بردارهای ضرایب پرتوسازی در ارسال و دریافت

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-8

سجاد ایمانی؛ محمدمهدی نایبی؛ مهدی رشید؛ رضا خسروی


بررسی عملکرد رادارهای آرایه‌ فازی- چندورودی-چندخروجی تنوع فرکانسی در محیط با کلاتر ناهمگن

دوره 9، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-16

حمیدرضا فتوحی فیروزآباد؛ حسین قانعی یخدان؛ سید مهدی حسینی اندارگلی؛ جمشید ابویی


طراحی کد رادار جهت بهینه سازی آشکارسازی، تحت قید خودبستگی سفید شده

دوره 10، شماره 1، تیر 1401، صفحه 1-11

پیروز مجدالاشرافی؛ مهرداد اردبیلی پور


بررسی آستانه‌گذاری سخت ضرایب تبدیل کرولت به‌منظور کاهش نویز لکه تصاویر رادار

دوره 1، شماره 2، خرداد 1392

محمودرضا صاحبی؛ محمدجواد ولدان زوج؛ فاطمه ذاکری


ناحیه‌بندی و کاهش همزمان نویز تصاویر سار با استفاده از روش سطوح همتراز

دوره 2، شماره 2، دی 1393

علیرضا ابراهیمی نیا؛ محمد صادق هل فروش؛ حبیب اله دانیالی


ارائه معماری FFT راستای سمت در روش تصویربرداری رنج داپلر

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 47-56

سعیدرضا محسنی؛ محمدمهدی نایبی؛ رضا محسنی؛ بهروز ابراهیمی