اهداف و چشم انداز

اهداف دوفصلنامه رادار به شرح زیر می‌باشد:

 1- اشاعه و گسترش فرهنگ و روحیه تحقیق در حوزه رادار

  2- ایجاد یک پایگاه فکری جهت تبادل یافته های محققین به خصوص در حوزه های کاربردی رادار

  3- طرح موضوعات رادار در نیروهای مسلح به صورت تحلیلی و علمی

  4- ارائه نتایج پژوهش ها و تجربیات استادان، پژوهشگران و دانشجویان در زمینه رادار

  5- شناخت و معرفی اندیشه ها، نوآوری، اختراعات و خلاقیت های علمی و پژوهشی در حوزه رادار در سطح ملی و بین المللی

  6- تقویت انگیزه پژوهشگران فعال درحوزه رادار جهت حضور مؤثر درعرصه ها و مجامع علمی ملی و بین المللی

  7- گسترش اندیشه‌ها و نتایج نوآوری‌های علمی و پژوهشی در زمینه‌های زیر:

  • سیستم‌های رادار و کاربردها (هوایی، فضایی، دریایی، مراقبتی، هواشناسی، کنترل آتش، نفوذکننده، تشخیص مواد، آرایه فازی، دهانه مصنوعی و ...)
  • تجهیزات و زیرسیستم‌های راداری (آنتن فرستنده، گیرنده، مولد شکل موج، منابع تغذیه، قطعات نیمه هادی، لامپها و ...)
  • پردازش سیگنال‌های راداری (الگوریتم پردازش، ترکیب داده‌های راداری، شناسایی و دسته بندی اهداف، CFAR ، آشکارسازی و ...)
  • مدل‌سازی و شبیه‌سازی راداری (انتشار امواج راداری، انواع کلاتر، سطح مقطع راداری، شبیه‌سازها و ...)
  • فناوری‌های نوین در سیستم‌های راداری (رادارهای با پهنای باند وسیع، نویزی، نوری، پراکنش مستقیم، تراهرتز و ...) 
  • مدیریت، راهبردها، تجربیات و روش‌های به‌کارگیری سامانه‌های راداری
  • سایر زمینه‌های مرتبط