اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حمید رضا خدادادی

مخابرات دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

khodadadigmail.cm
---

سردبیر

عباس شیخی

مخابرات استاد، دانشکده برق و الکترونیک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

shirazu.ac.ir/cee_dep/node/21
sheikhi.abgmail.com
-
0000-0002-8854-7902

h-index: 14  

جانشین سردبیر

سید محمد علوی

مخابرات دانشیار، دانشگاه جامع امام حسن (ع)، تهران، ایران

malaviihu.ac.ir
-

اعضای هیات تحریریه

محمد حسن باستانی

مخابرات- رادار دانشیار، گروه مخابرات،دانشکده برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

bastanihsharif.edu
-

مجید اخوت

مخابرات- میدان دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

mokhovvatihu.ac.ir

محمدرضا تابان

مخابرات- رادار استاد-دانشکده برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

mrtabanstergmail.com

فرخ حجت کاشانی

مخابرات- میدان استاد تمام،دانشکده برق و الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

kashaniiust.ac.ir

محمد سلیمانی

مخابرات استاد، دانشکده برق و الترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

soleimaniiust.ac.ir

محمدمهدی نایبی

مخابرات استاد،گروه مخابرات، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

naybisharif.com

سیدمحمود مدرس هاشمی

مخابرات استاد، دانشکده برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

modarrescc.iut.ac.ir

عباس شیخی

مخابرات- رادار استاد، دانشکده برق و الکترونیک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

shirazu.ac.ir/cee_dep/node/21
sheikhishirazu.ac.ir
0000-0002-8854-7902

h-index: 14  

اعضای هیات تحریریه پیشین

احمدرضا امین

الکترونیک استادیار- دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

aaminihu.ac.ir

محمدعلی مسندی

مخابرات استاد، دانشکده برق و الترونیک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

masnadishirazu.ac.ir

مدیر اجرایی

سعید زردار

سلولی مولکولی مدیر اجرایی نشریات حوزه علوم و مهندسی

szsaeidyahoo.com
02174189195

کارشناس نشریه

محمد سلطان محمدیان

مهندسی اپتیک و لیزر-فوتونیک کارشناس نشریه علمی- پژوهشی رادار

radarihu.ac.ir
02174189191