شماره جاری: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 21، بهار و تابستان 1398 (بهار و تابستان 98) 
8. بهبود مکان‌یابی در رادار MIMO با استفاده از اطلاعات پیشین

صفحه 93-101

مجید زارعی؛ جواد رنجبر؛ فرهاد صادقی آلمالو؛ جعفر خلیل پور