راهنمای دریافت کد ارکید

براساس نظر هیئت تحریریه محترم، از سال 1402 الزام ثبت کد ORCID  برای همه نویسندگان نشریه الزامی شده است. لذا نویسندگان محترم برای دریافت کد ORCID می‌توانید به https://orcid.org مراجعه و پس از ثبت نام، کد ارکید خود را دریافت نمایید. 

 

راهنمای ثبت نام کد ارکید