بررسی و مقایسه عملکرد آشکارسازهای مختلف در رادارهای پسیو بر پایه سیگنال های رادیو FM تجاری

نویسندگان

1 شهید باهنر کرمان

2 شیراز

چکیده

در این مقاله سعی شده است اصول پردازش در سیستم های راداری پسیو دوپایه بصورت ساده و مفهومی بیان گردد. پس از آن به مسئله آشکارسازی در سیستم های راداری پسیو مبتنی بر سیگنال های رادیو FM در حضور سیگنال های تداخلی شامل نویز سیستم، کلاتر ( اکو های برگشتی ناشی از پدیده چند مسیرگی)، سیگنال مسیر مستقیم و اکوهای دریافتی از اهداف تداخلی پرداخته شده است. در این راستا دو دسته آشکارساز در رادارهای پسیو مورد مطالعه قرار گرفته است. در دسته اول که روشهای شهودی و حسی می باشند و معیار بهینگی برای آنها وجود ندارد دو آشکارساز ارائه شده است. در دسته دوم ، مسئله آشکارسازی در رادارهای پسیو به دید تئوری آشکارسازی حل گردیده است که دارای خاصیت بهینگی در کلاس آشکارسازهای پایا هستند.

کلیدواژه‌ها