شرط‌های یکتایی مقاوم برای رفع ابهام برد و داپلر و تعیین محدوده PRF متوسط

نویسندگان

خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

رادارهایی که از PRF متوسط استفاده می‌کنند هر دو ابهام برد و داپلر را دارند ولی با انتخاب یک دسته PRF، می‌توان این ابهام‌ها را برطرف کرد. دو نکته مهمی که باید در آشکارسازی هدف مدنظر قرار داد، پرهیز از آشکارشدن شبه‌هدف و حداقل کردن مناطق کور است. در این مقاله از الگوریتم ژنتیک برای انتخاب دسته PRF برای حداقل کردن مناطق کور استفاده شده است. سپس از همین دسته استفاده کرده و با استفاده از الگوریتم تطابقی و خوشه‌بندی نقاط آشکارشده نزدیک به هم، رفع ابهام و آشکارسازی اهداف را انجام می‌دهیم، ولی برای کاهش آشکارسازی شبه هدف، از الگوریتم حذف شبه‌هدف استفاده می‌کنیم. در این مقاله تعریف جدیدی از شروط یکتایی را ارئه می‌دهیم تا هنگام استفاده از خوشه‌بندی در برابر خطا مقاوم باشد. همچنین نشان می‌دهیم که محدوده PRF متوسط وابسته به برد و داپلر ماکزیمم و اندازه سبدهای برد و داپلر است.

کلیدواژه‌ها