تشخیص هدف از چف در فضای چند بعدی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 صنعتی شریف

3 جامع امام حسین (ع)

چکیده

از بین روش­های مختلف جنگ الکترونیک در دریا، چف به­دلیل ساده­گی به­کارگیری، هزینه کمِ ساخت و تاثیر آن بر رادار قربانی، از اهمیت ویژه‌ایی برخوردار است. با این­که تاریخچه استفاده از چف به سال‌های 1940میلادی برمی‌گردد، کار تحقیقاتی چندانی برای تشخیص آن منتشر نشده است. عدم امکان اجرای آزمون‌های آزمایشگاهی چف در اتاق آنتن، موضوعی است که مطالعه رفتار آن را برای پژوهشگران با مشکل مواجه کرده است. لذا شبیه­سازی رفتار چف راهی مناسب و حائز اهمیت می­باشد. در این مقاله شبیه­سازی ویژگی‌های مختلف هدف و چف در فضای چند بعدی که هر کدام از ویژگی­ها وابسته به­هم باشند، ارائه شده است و از دستاوردهای این تحقیق می­باشد. علاوه­بر این، ساختار پردازشی مبتنی بر فرایند آموزش و آزمون طبقه­بندها برای تشخیص هدف از چف ارائه شد. مقایسه دقت تشخیص طبقه­بندهای مختلف در فضای چندبعدی و در مواجهه با داده‌های شبیه‌سازی­شده و داده­های واقعی و نیز پیشنهاد طبقه­بند مناسب در کاربرد دریایی، از دستاوردهای دیگر این پژوهش می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discrimination of the Target and Chaff in Multi-dimensional Space

نویسندگان [English]

  • Nadali Zareei 1
  • Mohammad Mahdi Nayebi 2
  • Ahmad Reza Amin 3
  • Meysam Rayisdanayi 3
  • Habibalah Alami 3
1 Imam Hosein university
2
3
چکیده [English]

Abstract: Among the various techniques of electronic warfare in the sea, Chaff is very particular
due to its easy  application, low-cost manufacturing  and its impact on  the victim radar.  Despite
the  fact  that  the  use  of  Chaff  is  dated  back  to  the  1940s,  the significant  research  has  not  been
published  on  its  recognition.  It  is  difficult  to  study  the  behavior  of  Chaff  because  of  the
impossibility  of  Chaff  tests  in  an  unechoic  chamber.  Therefore,  the  simulation  would  be  a
suitable alternative for the study of its behavior. In this paper, the simulation of various features
of the target and Chaff are presented in a multi-dimensional space whose features are dependent
together. This multi-dimensional space is used to propose a processing structure, based on train
and test of the various classifiers, for discrimination between Chaff and the target. Moreover, the
comparison  between  discrimination  capability  of  various  classifiers  using  simulated  and  real
data is carried out and the suitable classifier is concluded for sea applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Warfare
  • Chaff
  • Classifier
  • Target
[1]     G. Tang, et al., “Symmetry measurement of  radar echoes and its application in ship and Chaff  discrimination,” IET Internation Conference on Radar, pp. 138-141, 2009.##
[2]     C. F. Brian and B. Sc. Butters, “Chaff,” IEE Proceedings F-ommunications, Radar and Signal Processing, vol. 129, no. 3,pp. 197-201, Jun.1982.##
[3]     B. Liu and W. Chang, “Rsearch on Vesel and Chaff Echo Characteristics for Wideband Coherent Radar,” Progress in Electromagnetics Research C, pp. 145-159, 2013.##
[4]     G. Zhan, et al., “Research on K-L transform based on wavelet transform for anti-chaff-jamming,” Transportation, Mechanical, and Electrical Engineering (TMEE), 2011 International Conference on. IEEE, 2011.##‏
[5]     X. Shao, D. Hai, and X. Jinghong, “A recognition method depended on enlarge the difference between target and chaff,” International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology, 2007.##
[6]     G. A. Ioannidis, “Model for spectral and polarization characteristics of chaff,” IEEE Transactions on Aerospace Electronic Systems, vol. 5, no. 5, pp.       723-726, Sep. 1979.##
[7]     S. Xianhe and D. Hai, “Echo theoretical analysis from chaff cloud and research polarization targets recognition,” IEEE International  Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology ICMMT '07, April 2007. ##
[8]     B. Tang, H. M. Li, and X. Q. Sheng, “Jamming recognition method based on the full polarization scattering matrix of chaff clouds,” IET Microwaves, Antennas & Propagation, vol. 6, Issue: 13, pp.       1451-1460, Oct. 2012.##
[9]     G. Tang, K. Zhao, H. Zhao, and Z. Zhu, “A novel discrimination method of ship and chaff based on sparseness for naval radar,” IEEE Radar Conference, RADAR'08, 2008.##
[10]  F. Xiongjun, Y. Honghua, J. Changyong, and G. Meiguo, “Chaff Jamming Recognition for Anti- vessel End-guidance Radars,” International Congress  on Image and Signal Processing, CISP '09, 2009. ##
[11]  E. Ilkka and K. Arto, “Chaff Clutter Filtering from Radar Data with Discrete Wavelet Transform,” IEEE Radar Conference, 2008. ##
[12]  G. Galati, “Advanced Radar Techniques and  Systems,”  Peter Peregrinus Ltd. On behalf  of the IEE , UK, 1993.##
[13]  M. I. Skolnik, “Introduction to Radar Systems,” 3rd ed. MC Graw  Hill, Singapore, 2001.##
[14]  M. M. Nayebi, “Detection of Radar Targets in Clutter plus Noise,” Ph. D. Thesis, Tarbiat Modarres Univ., Feb. 1984.##
[15]  M. R. Taban, “Detection of Radar Signal in Non Gaussian Condition,” Ph. D. Thesis, Isfahan Univ. of Technology, 1989.##
[16]  D. C. Scheleher, “Electronic Warfare in the Information Age,” Artech House, 1999.##