آشکارسازی اهداف متحرک در رادارهای فرکانس پله ای با استفاده از DCFT

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده

یکی از پرکاربردترین سیگنال‌ها جهت دستیابی به حد تفکیک بالا در رادار، سیگنال فرکانس پله‌ای است. در این رادارها زمانیکه هدف ساکن باشد، جهت دستیابی به حد تفکیک بالا از پردازش مبتنی بر DFT استفاده می‌شود. اما در حالتی که هدف متحرک باشد بدلیل پخش شدگی طیف سیگنال برگشتی در حوزه فرکانس، دیگر DFT پردازش بهینه نبوده و باعث افت عملکرد آشکارسازی شده و دستیابی به حد تفکیک بالا را نیز با مشکل مواجه می‌کند. از آنجا که مدل سیگنال برگشتی از هدف متحرک در این رادارها شبیه یک سیگنال چیرپ می‌باشد ما در این مقاله یک الگوریتم پردازشی جدید ارائه می‌کنیم که بر پایه جایگزینی DFT با DCFT می‌باشد. نشان می‌دهیم که الگوریتم پیشنهادی افت عملکرد ناشی از سرعت هدف را جبران نموده و امکان دستیابی به حد تفکیک بالا را نیز فراهم می‌کند. همچنین بار محاسباتی این الگوریتم نیز محاسبه شده و با روش مرسوم مقایسه گردیده است.

کلیدواژه‌ها