داوران

لیست مشاوران و داوران مجله در سال 1398

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

1

مجید اخوت

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2

محمدتقی بطحایی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3

احمد چلداوی

دانشگاه علم و صنعت ایران

4

محمد خلج امیر­حسینی

دانشگاه علم و صنعت ایران

5

جلیل راشد محصل

استاد– دانشگاه تهران

6

امیراحمد شیشه­گر

دانشگاه صنعتی شریف

7

حبیب‌اله اعلمی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

8

محمد مردانه

دانشگاه صنعتی شیراز

9

پگاه همدانی

دانشگاه اصفهان

10

رضا حق­مرام

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

11

محمد واحدی

دانشگاه علم و صنعت ایران

12

ایمان احمدی جنیدی

پژوهشگاه وزارت نیرو

13

محمدهادی علائیان

دانشگاه علم و صنعت ایران

14

صمد تقی‌پور بروجنی

دانشگاه شهرکرد

15

حمید اکبری

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

16

صادق بجانی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

17

فضل‌اله ادیب­نیا

دانشگاه یزد

18

عبدالرسول میرقدری

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

19

مجید غیوری ثالث

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

20

مهدی آبادی

دانشگاه تربیت مدرس