داوران

 لیست اعضای داوران نشریه در سال 1401

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌ا‌لمللی

1

محمد علی

پور مینا

دانشیار، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

Publons

2

روح اله

آقاجانی

استادیار، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

Publons

3

زینب

رحمانی

استادیار، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

Publons

4

عباس

عبدلی آرانی

دانشیار، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

Publons

6

سید محمد جواد

رضوی

دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

 

7

علی

فتوت احمدی

دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

 

8

علی

فرمانی

استادیار، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

Publons

9

مجتبی

بهزاد فلاح پور

استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

 

10

سید روح الله

ثمره هاشمی

استادیار، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

 

11

شاهرخ

جم

استاد، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

 

12

احمد

بخت افروز

استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

 

13

مجتبی

میقانی

استادیار، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

 

14

محمد حسن

نشاطی

دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

Publons

15

علی جبار

رشیدی

استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

 

16

احسان

یزدیان

استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

 

17

ابوالقاسم

زیدآبادی نژاد

استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

Publons

18

هادی

زیانی

دانشیار، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

 

20

سید اسماعیل

حسینی

دانشیار، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

Publons

21

هومن

بهمن سلطانی

استادیار، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 

22

محمد حسین

استوار زاده راوری

استادیار، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، کرمان، ایران

 

23

سید آرش

احمدی

استادیار، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

 

24

تقی

محسن پور

دانشیار، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

Publons

26

مسعودرضا

آقابزرگی

دانشیار، دانشگاه یزد، یزد، ایران

Publons