دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، پاییز و زمستان 1396 (868) 
1. تشخیص هدف از چف در فضای چند بعدی

صفحه 1-10

نادعلی زارعی؛ محمد مهدی نایبی؛ احمدرضا امین؛ میثم رییس دانایی؛ حبیب اله اعلمی