دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1395 (651) 
مکان یابی منابع میدان نزدیک در محیط های ناهمگن

صفحه 49-56

عاطفه قلی پور؛ بیژن ذاکری؛ خلیل مافی نژاد