شبیه‌ساز سریع دادۀ خام اهداف متحرک در تصویربرداری نواری با رادار دهانه مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران

چکیده

دسترسی به یک مولد سریع و دقیق دادۀ خام اهداف متحرک در تصویربرداری با رادار دهانه مصنوعی، به‌ویژه در کاربردهای مربوط به آشکارسازی هدف متحرک زمینی، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، از ترکیب حوزۀ زمان و فرکانس، یک الگوریتم سریع برای تولید دادۀ خام اهداف متحرک در تصویربرداری نواری با این رادار، ارائه شده است. با استفاده از این شبیه‌ساز، در شرایط مختلف از نظر سرعت، شتاب و جهت حرکت هدف، دادۀ خام رادار تولید شده و با بهره‌گیری از الگوریتم بُرد-داپلر، تصویر نهایی آن استخراج شده است. سپس، تصاویر به‌دست آمده، با بهره-گیری از روابط استخراج شده برای پیش‌بینی اثر پارامترهای حرکت هدف بر تصاویر رادار، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که شبیه‌ساز پیشنهادی، از لحاظ سرعت و دقت، نسبت به سایر شبیه‌سازهای موجود از عملکرد بهتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Fast Strip-Mode Synthetic Aperture Radar Raw Data Simulator of Moving Targets

نویسندگان [English]

 • Meysam Mohammadi
 • Alimorad Mahmoudi
چکیده [English]

A fast and accurate synthetic aperture radar raw data generator of moving targets has high
importance, especially in the applications of the ground moving target indication. In this paper,
by the hybrid time-frequency domain, a fast algorithm has been proposed for strip mode SAR
raw data generation of moving targets. Using this simulator, in different conditions in terms of
target motion speed, acceleration and direction, radar raw data has been generated and its final
image has been extracted by Range-Doppler Algorithm. Then, the obtained images have been
studied using the formula that have been extracted for predicting the effects of target motion
parameters in the SAR images. The results show that the proposed simulator has a better
performance in terms of speed than other existing simulators.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Raw Data
 • Synthetic aperture Radar
 • Strip-Mode Imaging
 • Moving Targets
 • Range-Doppler Algorithm
 1. Y. K. Chan and V. C. Koo, “An Introduction to Synthetic
 2. Aperture Radar (SAR),” Progress In Electromagnetics
 3. Research B, vol. 2, pp. 27-60, 2008.
 4. O. Dogan and M. Kartal, “Efficient Strip-Mode SAR Raw-
 5. Data Simulation of Fixed and Moving Targets,” IEEE
 6. Geoscience and Remote Sensing Letters, vol. 8, no. 5, pp.
 7. -888, 2011.
 8. S. H. Lim, J. H. Han, S. Y. Kim, and N. H. Myung, “Azimuth
 9. Beam Pattern Synthesis for Airborne SAR System
 10. Optimization,” Progress In Electromagnetics Research, vol.
 11. , pp. 295-309, 2010.
 12. Q. Liu, W. Hong, W. X. Tan, Y. Lin, Y. Wang, and Y. Wu,
 13. “An Improved Polar Format Algorithm with Performance
 14. Analysis for Geosynchronous Circular SAR 2D Imaging,”
 15. Progress In Electromagnetics Research, vol. 119, pp. 155-
 16. , 2011.
 17. S. J. Wei, X. L. Zhang, and J. Shi, “Linear Array SAR
 18. Imaging via Compressed Sensing,” Progress In
 19. Electromagnetics Research, vol. 117, p. 299-319, 2011.
 20. J. W. Winkler, “An Investigation into Ground Moving Target
 21. Indication (GMTI) Using a Single-Channel Synthetic
 22. Aperture Radar (Master's Thesis),” Brigham Young
 23. University, 2013.
 24. I. C. Sikaneta, “Detection of Ground Moving Objects with
 25. Synthetic Aperture Radar (Ph.D. Thesis),” Ottawa: Univ.
 26. Ottawa, 2002.
 27. E. Chapin and C. W. Chen, “Along-Track Interferometry for
 28. Ground Moving Target Indication,” IEEE Aerosp. Electron.
 29. Syst. Mag., vol. 23, no. 6, pp. 19-24, 2008.
 30. D. C. Maori, J. Klare, A. R. Brenner, and J. H. G. Ender,
 31. “Wide-Area Traffic Monitoring with the SAR/GMTI System
 32. PAMIR,” IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., vol. 46, no. 10,
 33. pp. 3019–3030, 2008.
 34. Entzminger, J. N., “JointSTARS and GMTI: Past, Present
 35. and Future,” IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst., vol. 35, no.
 36. , p. 748–761, 1999.
 37. C. Livingstone and A. Thompson, “The Moving Object
 38. Detection,” Can. J. Remote Sens., vol. 30, no. 3, pp.
 39. –368, 2004.
 40. C. Romero, “High Resolution Simulation of Synthetic
 41. Aperture Radar Imaging, California: Polytechnic State
 42. University, San Luis Obispo, 2010.
 43. L. Yang, W. D. Yu, Y. H. Luo, and S. C. Zheng, “Efficient
 44. Strip-Mode SAR Raw Data Simulator of Extended Scenes
 45. Included Moving Targets,” Progress In Electromagnetics
 46. Research B, vol. 53, pp. 187-203, 2013.
 47. Y. Q. Jin, “Polarimetric Scattering Modeling and
 48. Informationre-Trieval of SAR Remote Sensing-A Seview of
 49. FDU Work,” Progress In Electromagnetics Research, vol.
 50. , pp. 333-384, 2010.
 51. Y. L. Chang, C. Y. Chiang, and K. S. Chen, “SAR Image
 52. Simulation with Application to Target Recognition,”
 53. Progress In Electromagnetics Research, vol. 119, pp. 35-57,
 54.  
 55. H. Buddendick and T. F. Eibert, “Bistatic Image Formation
 56. from Shooting and Bouncing Rays Simulated Current
 57. Distributions,” Progress In Electromagnetics Research, vol.
 58. , pp. 1-18, 2011.
 59. M. Zhang, Y. W. Zhao, H. Chen, and W. Q. Jiang, “SAR
 60. Imaging Simulation for Composite Model of Ship on
 61. Dynamic Ocean Scene,” Progress In Electromagnetics
 62. Research, vol. 113, pp. 395-412, 2011.
 63. M. Alessandro and D. V. Francesca, “A Time-Domain Raw
 64. Signal Simulator for Interferometric SAR,” IEEE Trans. on
 65. Geosci. Remote Sens., vol. 42, no. 9, pp. 1811-1817, 2004.
 66. Y. Wang, Z. M. Zhang, and Y. K. Deng, “Squint Spotlight
 67. SAR Raw Signal Simulation in the Frequency Domain Using
 68. Optical Principles,” IEEE Trans. on Geosci. Remote Sens.,
 69. vol. 46, no. 8, pp. 2208-2215, 2008.
 70. X. Qiu, D. Hu, L. Zhou, and C. Ding, “A Bistatic SAR Raw
 71. Data Simulator Based on Inverse w-k Algorithm,” IEEE
 72. Trans. on Geosci. Remote Sens., vol. 48, no. 3, pp.
 73. -1547, 2010.
 74. G. Franceschetti, R. Guida, A. Iodice, D. Riccio, and G.
 75. Ruello, “Efficient Simulation of Hybrid Stripmap/Spotlight
 76. SAR Raw Signals from Extended Scenes,” IEEE Trans. on
 77. Geosci. Remote Sens., vol. 42, no. 11, pp. 2385-2396, 2004.
 78. A. S. Khwaja, L. Ferro-Famil, and E. Pottier, “SAR Raw
 79. Data Generation Using Inverse SAR Image Formation
 80. Algorithms,” in Proc. Int. Geosci. Remote Sens. Symp.,
 81.  
 82. G. Franceschetti, A. Iodice, S. Perna, D. Riccio, “Efficient
 83. Simulation of Airborne SAR Raw Data of Extended Scenes,”
 84. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., vol. 44, no. 10, pp. 2851-
 85. , 2006.
 86. S. V. Baumgartner and G. Krieger, “Chapter 18 Multi-
 87. Channel SAR for Ground Moving Target Indication,”
 88. Academic Press Library in Signal Processing, vol. 2, pp. 911-
 89. , 2014.
 90. A. Adewoye, “Synthetic Aperture Radar Simulation for Point
 91. and Extended Targets (Master's Thesis),” Ontario: McMaster
 92. University, 2013.
 93. I. G. Cumming and F. H. Wong, “Digital Processing of
 94. Synthetic Aperture Radar Data: Algorithms and
 95. Implementations,” Norwood: Artech House, 2005.