بکارگیری اطلاعات متنی جهت آشکارسازی نظارت نشده تغییرات از تصاویر ماهواره ای چندزمانه SAR مبتنی بر ادغام خوشه بندی و مدل سطوح همتراز

نویسندگان

1 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

در پژوهش حاضر چارچوبی جهت آشکارسازی نظارت‌نشده تغییرات، با استفاده از تصاویر چندزمانه SAR با بکارگیری اطلاعات متنی و مبتنی بر ادغام خوشه‌بندی و مدل سطوح هم‌تراز ارائه شده است. با بکارگیری اطلاعات متنی، همبستگی مکانی بین پیکسل‌ها در نظر گرفته شد و همچنین به منظور معرفی اتوماتیک تغییرات از روش پیشنهادی مبتنی بر ادغام خوشه‌بندی گوستافسون-کسل(GKC) و مدل سطوح هم‌تراز استفاده شد. استفاده از روش خوشه‌بندی موجب تولید منحنی اولیه با حداقل زمان همگرایی برای مدل سطوح هم‌تراز گردید و همچنین استفاده از مدل سطوح هم‌تراز موجب افزایش دقت تولید نقشه تغییرات با استفاده از فرآیند تکراری شد. نتایج نشان می‌دهد که نرخ خطای کل روش پیشنهادی نسبت به روش حدآستانه‌گذاری Otsu، خوشه‌بندی FCM و GKC و الگوریتم EM به میزان 62/0، 78/1، 70/1 و 48/4 برابر کاهش یافته است. نتایج حاصل، مؤید قابلیت بالای روش پیشنهادی جهت آشکارسازی نظارت‌نشده تغییرات تصاویر چندزمانه SAR است.

کلیدواژه‌ها


 1. 1A. Singh, “Review article digital change detection
 2. techniques using remotely-sensed data, ”
 3. International journal of remote sensing, vol. 10, pp.
 4. -1003, 1989.
 5. 2F. Wu, C. Wang, H. Zhang, and B. Zhang, “Change
 6. detection and analysis with radarsat-1 SAR image,”
 7. in Geoscience and Remote Sensing Symposium,
 8. IGARSS 2007. IEEE International, pp. 2601-
 9. , 2007.
 10. F. Bovolo and L. Bruzzone, “A detail-preserving
 11. scale-driven approach to change detection in
 12. multitemporal SAR images,” Geoscience and Remote
 13. Sensing, IEEE Transactions on, vol. 43, pp. 2963-
 14. , 2005.
 15. A. Ghosh, N. S. Mishra, and S. Ghosh, “Fuzzy
 16. clustering algorithms for unsupervised change
 17. detection in remote sensing images,” Information
 18. Sciences, vol. 181, pp. 699-715, 2011.
 19. S. Ghosh, N. S. Mishra, and A. Ghosh,
 20. “Unsupervised change detection of remotely sensed
 21. images using fuzzy clustering,” in Advances in
 22. Pattern Recognition, 2009 ICAPR'09, Seventh
 23. International Conference on, pp. 385-388, 2009.
 24. T. Celik, “A Bayesian approach to unsupervised
 25. multiscale change detection in synthetic aperture
 26. radar images,” Signal processing, vol. 90, pp. 1471-
 27. , 2010.
 28. L. Bruzzone and D. F. Prieto, “Automatic analysis of
 29. the difference image for unsupervised change
 30. detection,” Geoscience and Remote Sensing, IEEE
 31. Transactions on, vol. 38, pp. 1171-1182, 2000.
 32. Y. Bazi, L. Bruzzone, and F. Melgani, “An
 33. unsupervised approach based on the generalized
 34. Gaussian model to automatic change detection in
 35. multitemporal SAR images,” Geoscience and Remote
 36. Sensing, IEEE Transactions on, vol. 43, pp. 874-887,
 37. L. Paul and D. P. Ramamoorthy, “Synthetic aperture
 38. radar image change detection using fuzzy c-means
 39. clustering algorithm,” International Journal of
 40. Advanced Research in Computer and
 41. Communication Engineering, vol. 2, 2013.
 42. Y. Bazi, F. Melgani, and H. D. Al-Sharari,
 43. “Unsupervised change detection in multispectral
 44. remotely sensed imagery with level set methods,
 45. ”Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions
 46. on, vol. 48, pp. 3178-3187, 2010.
 47. T. Celik and K.-K. Ma, “Multitemporal image change
 48. detection using undecimated discrete wavelet
 49. transform and active contours,” Geoscience and
 50. Remote Sensing, IEEE Transactions on, vol. 49, pp.
 51. -716, 2011.
 52. M. Gong, Y. Cao, and Q. Wu, “A neighborhoodbased
 53. ratio approach for change detection in SAR
 54. images,” Geoscience and Remote Sensing Letters,
 55. IEEE, vol. 9, pp. 307-311, 2012.
 56. L. J. Chipman, T. M. Orr, and L. N. Graham,
 57. “Wavelets and image fusion,” in SPIE's 1995
 58. International Symposium on Optical Science,
 59. Engineering, and Instrumentation, 1995, pp. 208-219.
 60. S. Osher and J. A. Sethian, “Fronts propagating with
 61. curvature-dependent speed: algorithms based on
 62. Hamilton-Jacobi formulations,” Journal of
 63. computational physics, vol. 79, pp. 12-49, 1988.
 64. S. Osher and R .P. Fedkiw, “Level set methods: an
 65. overview and some recent results,” Journal of
 66. Computational physics, vol. 169, pp. 463-502, 2001.
 67. T. Chan and W. Zhu, “Level set based shape prior
 68. segmentation,” in Computer Vision and Pattern
 69. Recognition, 2005. CVPR 2005. IEEE Computer
 70. Society Conference on, pp. 1164-1170, 2005.
 71. C. Li, C. Xu, C. Gui, and M. D. Fox, “Level set
 72. evolution without re-initialization: a new variational
 73. formulation,” in Computer Vision and Pattern
 74. Recognition, 2005. CVPR 2005. IEEE Computer
 75. Society Conference on, 2005, pp. 430-436.
 76. M. Ding, Z. Tian, Z. Jin, M. Xu, and C. Cao,
 77. “Registration using robust kernel principal
 78. component for object-based change detection,”
 79. Geoscience and Remote Sensing Letters, IEEE, vol.
 80. , pp. 761-765, 2010.
 81. L. Cao, K. Chua, W. Chong, H. Lee, and Q. Gu, “A
 82. comparison of PCA, KPCA and ICA for
 83. dimensionality reduction in support vector machine,”
 84. Neurocomputing, vol. 55, pp. 321-336, 2003.
 85. R. Babuška, “Fuzzy Modeling for Control Kluwer
 86. Academic Publishers,” Boston, MA, USA, 1998.
 87. D. Gustafson and W. Kessel, “Fuzzy clustering with
 88. a fuzzy covariance matrix,” in 1978 IEEE conference
 89. on decision and control including the 17th
 90. symposium on adaptive processes, pp. 761-766,