دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، بهمن 1395 (725) 
تخمین حالت دریا با استفاده از رادار با قدرت تفکیک بالا

صفحه 31-40

علی محمد دهقانی؛ سید محمد علوی؛ عباس شیخی؛ رضا حق مرام؛ مریم سادات خاتمی