دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 26، آذر 1401 
محاسبه تهدید تلفیقی اهداف هوایی مبتنی بر شبکه های عصبی-فازی

حمید محسنی؛ مهدی نجف‌زاده؛ مجید زارعی؛ علی جاهد سراوانی؛ سعید زارع


ارائه چارچوبی برای تشخیص رادارهای چندحالته مبتنی بر PDW توسعه‌یافته

سید مهدی حسینی اندارگلی؛ مهدی ملازاده گل محله؛ جواد قلندری؛ نادعلی زارعی