دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 26، آذر 1401 (شماره پیاپی26، فصلنامه پاییز و زمستان) 
محاسبه تهدید تلفیقی اهداف هوایی مبتنی بر شبکه های عصبی-فازی

صفحه 69-78

حمید محسنی؛ مهدی نجف‌زاده؛ مجید زارعی؛ علی جاهد سراوانی؛ سعید زارع


ارائه چارچوبی برای تشخیص رادارهای چندحالته مبتنی بر PDW توسعه‌یافته

صفحه 107-117

جواد قلندری؛ سید مهدی حسینی اندارگلی؛ نادعلی زارعی؛ مهدی ملازاده گل محله


شماره‌های پیشین نشریه

شماره پیاپی26، فصلنامه پاییز و زمستان
شماره پیاپی 25، فصلنامه بهار و تابستان