تخمین پارامترهای هدف متحرک زمینی در رادار دهانه مصنوعی لوچ تک آنتنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشیار، گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله با در نظر گرفتن یک زاویه لوچ برای رادار دهانه مصنوعی در شیوه نواری، روشی برای تخمین پارامترهای هدف متحرک با شتاب
ثابت ارائه شده است. وجود مرکز داپلر غیر صفر و اتصال میان برد و سمت در حالت لوچ سبب پیچیده شدن معادلات و به وجود آمددن ابهدام
داپلر می گردد. بنابراین، تبدیل کی استون کارایی خود را از دست می دهد. همچنین روش تبدیل رادون در حالت لوچ برای تعیین مرکدز داپلدر
بدون ابهام، دقت کافی ندارد. بنابراین، روشی برای بهبود دقت تبدیل رادون با استفاده از یک الگوریتم مبتنی بدر هندسده ارائده مد ی شدود کده
می تواند مهاجرت برد خطی را به خوبی اصلاح کند. سپس با استفاده از روش تبدیل فوریه چندجملده ای، پارامترهدای داپلدر مرتبده دو، سده و
همچنین با تخمین پهنای باند داپلر، زمان دهانه مصنوعی هدف متحرک بهدست می آید. شبیه سازی دقت روابط و قدرت الگوریتم پیشدنهادی
را برای تخمین پارامترهای هدف، تنها با یک آنتن تأیید می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Ground Moving Target Parameters in Squint Single-Antenna Synthetic Aperture Radar

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Zabihi Maddah 1
 • Seyed Alireza Seyedin 2
1
2
چکیده [English]

In this paper, by considering a squint angle for synthetic aperture radar in the strip-map mode, a
method is proposed for estimating parameters of a fixed acceleration moving target. Non-zero
Doppler centroid and range-azimuth coupling in the squint mode add complexity to estimation
equations of moving target parameters and cause Doppler ambiguity. This, in turn, causes to
lose the efficiency of using the keystone transform. Furthermore, Radon transform in the squint
mode will not give accurate results in determining the unambiguous Doppler centroid. Hence, in
this paper, by using a Geometry-based Doppler centroid estimator, an approach is proposed to
improve the precision of Radon transform which is capable to correct linear range migration.
Finally, by employing local polynomial Fourier transform, Doppler parameters of order two and
three are obtained. By estimating Doppler bandwidth, the target synthetic aperture time is then
obtained. The accuracy of our derived equations is examined and verified by simulation just
using a single antenna.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Synthetic Aperture Radar (SAR)
 • Squinted SAR
 • Ground Moving Target
 • Parameter Estimation
 1. D. A. Ausherman, A. Kozma, J. L. Walker, H. M. Jones, and E. C. Poggio, “Developments in radar imaging,” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 4, pp. 363-400, 1984.
 2. M. Soumekh, Synthetic aperture radar signal processing: New York: Wiley, 1999.
 3. R. K. Raney, “Synthetic aperture imaging radar and moving targets," IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, pp. 499-505, 1971.
 4. J. K. Jao, “Theory of synthetic aperture radar imaging of a moving target,” IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 39, pp. 1984-1992, 2001.
 5. M. Soumekh, “Moving target detection and imaging using an X band along-track monopulse SAR,” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 38, pp. 315-333, 2002.
 6. J. Wang and X. Liu, “Velocity estimation of moving targets in SAR imaging,” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 50, pp. 1543-1549, 2014.
 7. S. R. S. Hashemi, S. Bayat, and M. M. Nayebi, “Ground-based moving target imaging in a circular strip-map synthetic aperture radar,” in Synthetic Aperture Radar (APSAR), 2015 IEEE 5th Asia-Pacific Conference on, 2015, pp. 835-840.
 8. W.-Q. Wang, Multi-antenna synthetic aperture radar: CRC Press, 2013.
 9. J. W. Winkler, W. Christiansen, and B. D. Jeffs, “An investigation into ground moving target indication (gmti) using a single-channel synthetic aperture radar (sar),” 2013.
 10. Z. Su, G. Wang, and R. Wu, “Moving target imaging via the high squint SAR,” in Synthetic Aperture Radar (APSAR), 2011 3rd International Asia-Pacific Conference on, 2011, pp. 1-4.
 11. H. Shi, X. Guo, Z. Hou, and Y. Zhou, “Study on the signature of ground moving target for airborne squint SAR imaging,” Journal of Electronics (China), vol. 29, pp. 477-484, 2012.
 12. Z. Sun, J. Wu, Y. Huang, Z. Li, H. Yang, and J. Yang, “Ground moving target detection in squint SAR imagery based on Extended Azimuth NLCS and Deramp processing,” in 2 14 IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2014, pp. 600-603.
 13. M. Y. Jin, “Optimal Doppler centroid estimation for SAR data from a quasi-homogeneous source,” IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, pp. 1022-1025, 1986.
 14. V. Pascazio, G. Schirinzi, and A. Farina, “Moving target detection by along-track interferometry,” in International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2001, pp. VII: 3024-3026.
 15. S. Barbarossa and A. Farina, “Detection and imaging of moving objects with synthetic aperture radar. 2. Joint time-frequency analysis by Wigner-Ville distribution,” in IEE Proceedings F-Radar and Signal Processing, 1992, pp. 89-97.
 16. V. C. Chen and H. Ling, Time-frequency transforms for radar imaging and signal analysis: Artech House, 2002.
 17. H.-B. Sun, G.-S. Liu, H. Gu, and W.-M. Su, “Application of the fractional Fourier transform to moving target detection in airborne SAR,” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 38, pp. 1416-1424, 2002.
 18. J. R. Fienup, “Detecting moving targets in SAR imagery by focusing,” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 37, pp. 794-809, 2001.
 19. J. R. Fienup and A. Kowalczyk, “Detecting moving targets in SAR imagery by using a phase-error correction algorithm,” in SPIE's 1995 Symposium on OE/Aerospace Sensing and Dual Use Photonics, 1995, pp. 337-343.
 20. J. J. Sharma, C. H. Gierull, and M. J. Collins, “The influence of target acceleration on velocity estimation in dual-channel SAR-GMTI,” IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 44, pp. 134-147, 2006.
 21. Y.-K. Kong ,B.-L. Cho, and Y.-S. Kim, “Ambiguity-free Doppler centroid estimation technique for airborne SAR using the Radon transform,” IEEE transactions on geoscience and remote sensing, vol. 43, pp. 715-721, 2005.
 22. W. Li, J. Yang, Y. Huang, and J. Wu, “A Geometry-Based Doppler Centroid Estimator for Bistatic Forward-Looking SAR,” IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, vol. 9, pp. 388-392, 2012.
 23. S. Zhu, G. Liao, H. Tao, and Z. Yang, “Estimating ambiguity-free motion parameters of ground moving targets from dual-channel SAR sensors,” IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, vol. 7, pp. 3328-3349, 2014.
 24. Y. Jungang, H. Xiaotao, J. Tian, J. Thompson, and Z. Zhimin, “New approach for SAR imaging of ground moving targets based on a keystone transform,” IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, vol. 8, pp. 829-833, 2011.
 25. J. Yang, C. Liu, and Y. Wang, “Imaging and parameter estimation of fast-moving targets with single-antenna SAR,” IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, vol. 11, pp. 529-533, 2014.
 26. R. Klemm, Applications of space-time adaptive processing vol. 14: IET, 2004.
 27. I. G. Cumming and F. H. Wong, Digital Processing of Synthetic Aperture Radar Data: Algorithms and Implementation: Artech House, 2005.
 28. W. G. Carrara, R. S. Goodman, and R. M. Majewski, Spotlight Synthetic Aperture Radar: Signal Processing Algorithms: Artech House, 1995.
 29. R. P. Perry, R. C. DiPietro, and R. L. Fante, "SAR imaging of moving targets,” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 35, pp. 188-200, 1999.