طراحی فیلتر مایکرواستریپ میان‌گذر دو بانده با ایزوله‌ مناسب بین دو باند عبور

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

2 دانشگاه علم و صنعت

چکیده

در این مقاله طرح جدیدی از فیلتر مایکرواستریپ میانگذر دو بانده با ایزوله مناسب بین دو باند عبور ارائه شده است. در این طراحی از یی
طرح پایه برای رسیدن به مشخصه های فرکانس مطلوب در باند عبور استفاده شده است. در ادامه برای رسیدن به مقیادیر بهینیه پارامترهیای
فیلتر مانند پهنای باند، تلفات بازگشت و عبوری از روش نقص در لایه زمین استفاده شده است. ابعاد فشرده، دو بانده بودن و ایزولیه مناسیب
بین دو باند عبور از جمله خصوصیات این فیلتر محسوب م شود. تغییرات فیلتر قبل و بعد از اعمال روش نقص در لایه زمین در جدول با هم
مقایسه شدهاند. نتایج شبیه سازی برای فیلتر پشنهادی شامل بررس عملکرد در باندهای فرکانس GHz 3/8 و GHz 4/84 است. فیلتیر میورد
نظر در این باندهای فرکانس به ترتیب دارای تلفات بازگشت dB 55 و - dB 52 ، تلفیات عبیوری - dB 2/5 و - dB 2/1 و پهنیای بانید عبیوری -
MHz 88 برای هر دو باند است. مشخصه های فیلتر ساخته شده مطابقت خوب با نتایج شبیهسازی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Microstrip Dual-Band Bandpass Filter (BPF) with Suitable Isolation Between Two Passbands

نویسندگان [English]

 • Mahboubeh Khajavi 1
 • Nafiseh Khajavi 1
 • Farrokh Hojjat Kashani 2
1
2
چکیده [English]

This paper presents a new design for a microstrip dual-band band-pass Microstrip filter (BPF)
with suitable isolation between two passbands. In this design, a basic structure is used to achieve
a desirable frequency characteristic in the passband. In this regard, Defected Ground Structure
(DGS) is implemented to reach optimum parameters of the filter such as bandwidth, return loss,
insertion loss. The special features of the filter are the compact size, dual-band design and
suitable isolation between two passbands. Variation of the filter characteristics is compared in a
table before and after applying DGS. Simulation results are at frequency of 4.84GHz and
3.8GHz. Return loss of -20dB and - 25dB and insertion loss of -0.5dB and -0.9dB are the results
of the mentioned frequency, respectively. Also the bandwidth of 87 MHz is achieved for both
simulation frequencies. Simulation results are well-matched to the characteristics of the
fabricated filter. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dual-Band Bandpass Filter
 • Bandwidth
 • Return Loss
 • Insertion Loss
 • Defected Ground Structure (DGS)
 1. H. Miyake, S. Kitazawa, T. Ishizaki, T. Yamada, and Y. Nagatomi, “A Miniaturized Monolithic Dual Band Filter Using Ceramic Laminatin Technique for Dual Mode Portable Telephon,” Microwave Symposium Digest, IEEE MTT-S International, vol. 2, pp. 789-792, Jun. 1997.
 2. L. C. Tsai and C. W. Hsue, “Dual-Band Bandpass Filters Using Equal-Length Coupled-Serial-Shunted Line and Z-Transform Technique,” Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions on, vol. 52, no. 4, pp. 1111-1117, April 2004.
 3. X. Guan, Z. Ma, P. Cai, Y. Kobayashi, T. Anada, and G. Hagiwara, “Synthesis of Dual-Band Bandpass Filters Using Successive Frequency Transformation and Circuit Conversions,” Microwave and Wireless Components Letters, IEEE, vol. 16, no. 3, pp. 110-112, March 2006.
 4. W. U. Chen, S. J. Chang, M. H. Weng, and R. Y. Yang, “A Novel Dual-Band BPF Using Sierpinski-based Resonator for WLAN,” Microwave Conference, EUMC 2009 European, pp. 1393-1396, Oct. 2009.
 5. M. H. Weng, H. W. Wu, and Y. K. Su, “Compact and Low Loss Dual-Band Bandpass Filters Using Pseudo-Interdigital Stepped Impedance Resonator for WLANs,” Microwave Wireless Components Letters, IEEE, vol. 17, no. 3, pp. 187-189, March 2007.
 6. J. T. Kuo, T. H. Yeh, and C. C. Yeh, “Design of Microstrip Bandpass Filters With a Dual-Passband Response,” Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions on, vol. 53, no. 4, pp. 1331-1337, April 2005.
 7. X. Luo, H. Qian, J. G. Ma, and K. S. Yeo, “Compact Dual-Band Bandpass Filters Using Novel Embedded Spiral Resonator (ESR),” Microwave and Wireless Components Letters, IEEE, vol. 20, no. 8, pp. 435-437, Aug. 2010.
 8. N. Khajavi, S. V. A.-D Makki, and S. Majidifar, “Design of High Performance Microstrip Dual-Band Bandpass Filter,” Radioengineering, vol. 24, pp. 32-37, 2015.
 9. K. Xu, Y. Zhang, D. Li, Y. Fan, J. Le-Wei Li, W. T. Joines, and Q. Huo Liu, “Novel design of a compact triple-band bandpass filter using short stub-loaded SIRS and embedded SIRS structure,” Progress in Electromagnetics Research, vol. 142, no.1, pp. 309-320, 2013.
 10. G. Chaudhary, Y. Jeong, K. Kim, and D. Ahn, “Design of Dual-Band Bandpass Filters with Controllable Bandwidths Using New Mapping Function,” Progress in Electromagnetics Research, vol. 124, pp. 17-34, 2012.
 11. P. Sarkar, R. Ghatak, and D. R. Poddar, “A Dual-Band Bandpass Filter Using SIR Suitable for WiMAX Band,” International Conference on Information and Electronics Engineering IPCSIT, vol. 6, Singapore IACSIT Press, 2011.
 12. S. Amiri and M. Khajavi, “Improvement the Design of Microwave Dual-Band BPF by DGS Technique,” Microwave and Optical Technology Letters, vol. 58, no. 9, September 2016.