دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، دی 1393 (340) 
ناحیه‌بندی و کاهش همزمان نویز تصاویر سار با استفاده از روش سطوح همتراز

علیرضا ابراهیمی نیا؛ محمد صادق هل فروش؛ حبیب اله دانیالی