مدل سازی مسیر حرکتی ماهواره های LEO و ردگیری آنها با فیلترکالمن توسعه یافته (EKF) و فیلترکالمن نمونه بردار(UKF)

نویسندگان

1 جامع امام حسین (ع)

2 جامع امام حسین(ع)

چکیده

یکی از بهترین روش های ردگیری ماهواره های مدار پائین زمین (LEO)، ردگیری راداری است. از آنجا که فیلترهای خطی مرسوم، قادر به تخمین موقعیت دقیق و ردگیری سیستم های با دینامیک غیرخطی مثل ماهواره ها نیستند و ردگیری آن ها با خطای فراوانی همراه است، باید از فیلترهای غیرخطی استفاده نمود. در این مقاله، ابتدا مسیر حرکت ماهواره به دور زمین با استفاده از معادلات کاول تولید شده و سپس مشاهدات رادار اندازه‌گیر از این معادلات استخراج و به طور جداگانه به فیلترهای غیرخطی کالمن توسعه یافته (EKF) و فیلتر کالمن نمونه بردار (UKF) اعمال می شود. در نهایت با بررسی خطای RMS موقعیت و خطای تخمین، عملکرد فیلترها برای ردگیری ماهواره مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج شبیه‌سازی نشان می دهد که علی رغم نزدیک بودن رفتار فیلترهای EKF و UKF، فیلتر کالمن نمونه بردار در مقایسه با فیلتر کالمن توسعه یافته دقت و عملکرد بهتری دارد

کلیدواژه‌ها