دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-76 (این شماره اولین شماره مجله میباشد که بصورت دوفصلنامه چاپ شده است)