کلیدواژه‌ها = رادار دهانه مصنوعی
تخمین پارامترهای هدف متحرک زمینی در رادار دهانه مصنوعی لوچ تک آنتنی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 49-63

سید محمد ذبیحی مداح؛ سید علیرضا سیدین