دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

قطبشگرهای تراهرتز پهن باند قابل تنظیم با راندمان بالا مبتنی بر فراسطوح گرافنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

عیسی مزرعه فرد؛ عباس علی قنبری


تشخیص و ردیابی اهداف هوایی با استفاده از شبکه‌های عصبی پیچشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

علی جاهدسراوانی


بررسی سطح مقطع رادار کوانتومی سطح بیضوی و عوامل مؤثر بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

سید مصطفی میرطبایی؛ میثم رضانژادی


ارایه یک شکل موج جدید جهت کاهش تزویج در رادارهای پالس و دهانه مصنوعی مبتنی بر کدینگ فرکانسی تصادفی مثبت و منفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403

رضا فاطمی مفرد؛ قاسم اسدی