کلیدواژه‌ها = جهت‌یابی تداخل‌سنج فازی
استفاده از آرایه آنتنی برای افزودن پرتودیسی به جهتیاب تداخل‌سنج فازی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 119-129

قاسم سبحانی؛ فریدون بهنیا؛ صابر کاویانی