کلیدواژه‌ها = تحریک پلاسما با جریان متناوب
تاثیر فرکانس و شکل موج تحریک جریان متناوب بر آنتن پلاسمایی تک قطبی U شکل

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 89-95

مجید توحیدلو؛ سید محمد هاشمی؛ فاطمه صادقی‌کیا