کلیدواژه‌ها = الگوریتم جستجوی گرانشی
تخمین پارامترهای مدل K کلاتر رادار با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی

دوره 4، شماره 3، آبان 1395، صفحه 55-65

عطاالله ابراهیم زاده؛ محمد آخوندی درزیکلایی