همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

سعید زردار

سلولی مولکولی مدیر اجرایی نشریات حوزه علوم و مهندسی

szsaeid@yahoo.com
02174189195

کارشناس نشریه

محمد سلطان محمدیان

مهندسی اپتیک و لیزر-فوتونیک کارشناس نشریه علمی- پژوهشی رادار

radar@ihu.ac.ir
02174189191