اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

یعقوب قانع قره‌باغ

مخابرات استادیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

yqaneihu.ac.ir
---

سردبیر

عباس شیخی

مخابرات - رادار استاد، دانشکده برق و الکترونیک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

profile.shirazu.ac.ir/~sheikhi
sheikhi.abgmail.com
-
0000-0002-8854-7902

h-index: 17  

جانشین سردبیر

سید محمد علوی

الکترونیک دانشیار، دانشگاه جامع امام حسن (ع)، تهران، ایران

malaviihu.ac.ir
-

اعضای هیات تحریریه

محمد حسن باستانی

مخابرات- رادار دانشیار، گروه مخابرات،دانشکده برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

scimet.sharif.ac.ir/MohammadHassan_Bastani
bastanihsharif.edu
-
0000-0002-1425-3848

h-index: 11  

محمدرضا تابان

مخابرات- رادار استاد، دانشکده برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

taban.iut.ac.ir/fa
mrtabanstergmail.com
+98 313 3915475
0000-0002-8154-7440

h-index: 11  

فرخ حجت کاشانی

مخابرات- میدان استاد، دانشکده برق و الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

ee.iust.ac.ir/content/13087/Dr.kashani
kashaniiust.ac.ir
+982173225615

h-index: 13  

محمد سلیمانی

مخابرات - آنتن استاد، دانشکده برق و الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

www.iust.ac.ir/content/42495/Dr.-Soleimani
soleimaniiust.ac.ir
+982173222670
0000-0002-3400-6940

h-index: 19  

محمدمهدی نایبی

مخابرات - رادار استاد،گروه مخابرات، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

ee.sharif.edu/~nayebi/fa/index.html
naybisharif.com
+982166165943
0000-0002-0287-7549

h-index: 17  

سیدمحمود مدرس هاشمی

مخابرات - پردازش سیگنال استاد، دانشکده برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

modarres.iut.ac.ir/fa
modarrescc.iut.ac.ir
+983133915378
0000-0001-8318-8915

h-index: 14  

صفا خزایی

عمران - سنجش از دور دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

skhazaiihu.ac.ir

علی ناصری

استاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

anaseriihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین

احمدرضا امین

الکترونیک استادیار- دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

aaminihu.ac.ir

محمدعلی مسندی

مخابرات استاد، دانشکده برق و الترونیک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

masnadishirazu.ac.ir

مجید اخوت

مخابرات استاد، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

mokhovvatihu.ac.ir