طراحی، شبیه سازی و ساخت آنتن پچ میکرواستریپ آرایه 2x2 با تغذیه SIW در باند X

نویسندگان

1 دانشگاه نوشیروانی صنعتی بابل

2 دانشگاه صنعتی بابل

چکیده

این مقاله به بررسی و طراحی یک آنتن آرایه ای پچ میکرواستریپ 2x2 در فرکانس 9.5GHz برای کاربرد راداری پرداخته است که در شبکه تغذیه خود از مزایای موجبرهای زیرلایه SIW بهره می برد. پچ های میکرواستریپ با روش تزویج از شکاف هایی روی موج بر زیر لایه (SIW)، تحریک می شود. این شبکه تغذیه از مبدل کواکسیال به SIW به صورت عمودی و دو تقسیم کننده توان از نوع Y تشکیل شده است. آنتن در نرم افزار تمام موج CST شبیه سازی و سپس نمونه ای ساخته شده است. نتایج اندازه گیری مطابقت خوبی با نتایج شبیه سازی دارد. آنتن ساخته شده بهره 11/6dB و سطوح گلبرگ های کناری کمتر از 14/5dB- در صفحه E و 18dB- در صفحه H دارد.

کلیدواژه‌ها