آشکارسازی سیگنال رادارهای با احتمال شنود پایین (LPI) مبتنی بر کدینگ فاز به کمک تبدیلهای زمان-فرکانسی و مقاسیه منحنی عملکردی آنها با گیرنده رادارLPI

نویسندگان

1 مالک اشتر

2 دانشگاه مالک اشتر

3 صنعتی شیراز

چکیده

امروزه در جنگ های مدرن رادارها با تهدیدات بسیار جدی مواجه شده اند، لذا قابلیت شنود کم یا LPI بودن بهعنوان یک فاکتور مهم در رادارهای نوین تبدیل و تحقیقات بسیاری بر روی شنود این سیگنالها با روشهای مختلف ارائه شده است. با استفاده از تکنیکهای زمان-فرکانسی میتوان علاوه بر آشکارسازی سیگنال LPI، پارامترهای سیگنال مانند فرکانس حامل، پهنای مدولاسیون و دوره تناوب را تخمین زد. این مقاله به موضوع آشکارسازی سیگنالهای کد شده فاز باینری بارکر و چند فازی فرانک، P1، P2، P3 و P4 به کمک تبدیلهای زمان-فرکانسی وینر-ویل و چویی-ویلیامز از دید گیرنده شنود و آشکارساز فیلتر منطبق با فرض وجود نویز سفید گوسی جمع شونده با سیگنال ارسالی می پردازد. سپس منحنیهای عملکرد آشکارسازی گیرنده شنود و گیرنده منطبق رادار در حالتهایی که سیگنال دریافتی دارای تاخیر زمانی یا آفست فرکانسی و یا با نرخهای مختلف نمونهبرداری مواجه است، مقایسه میشوند که نتایج مطلوبی دال بر موفقیت استفاده از این تکنیک در گیرنده شنود بهدست میدهد.

کلیدواژه‌ها